♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

4 थी गणित Online Test

4 th online test , Maths marathi online test 4th class , online test 4th class,online test in marathi

अ क्र.घटकाचे नावऑनलाईन टेस्ट लिंक
1भौमितिक आकृत्यायेथे क्लिक करा
2संख्याज्ञानयेथे क्लिक करा
3संख्येचे विस्तारित रूपयेथे क्लिक करा
4स्थानिक किंमतलवकच उपलब्ध होईल 
5लगतची मागची व पुढची संख्यायेथे क्लिक करा
6लहान मोठी संख्यायेथे क्लिक करा

7चढता उतरता क्रमयेथे क्लिक करा
8आंतरराष्ट्रीय संख्याचिन्हेयेथे क्लिक करा
9 बेरीज             येथे क्लिक करा
10वजाबाकीयेथे क्लिक करा
11गुणाकार भाग1येथे क्लिक करा
12भागाकार भाग 1येथे क्लिक करा

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.

  • इतर विषयांच्या टेस्ट सोडवण्यासाठी