♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ४ थी विषय- परिसर अभ्यास भाग 2 9 प्रतापगडावरील पराक्रम page no 34 -35

इयत्ता  ४ थी   विषय-    परिसर अभ्यास भाग 2    9 प्रतापगडावरील पराक्रम  page no 34  -35

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   34  -35   वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा .

  • How to draw ship सोप्या पद्धतीने जहाजाचे चित्र काढा व रंगवा

  • कागदापासून घर तयार करा