♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता २ री विषय – इंग्रजी 2.8 Activity Time page no 28

इयत्ता   २ री   विषय  –   इंग्रजी   2.8 Activity Time  page no 28  

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  28   वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.                                            

Look, listen, repeat and learn the shapes

खालील आकृत्या पहा व मोठ्याने वाचा व आपल्या वहीत अशाच आकृत्या काढा व त्यांना नावे द्या 

Use these shapes and form a picture. 

वरील आकृत्यांचा वापर करून अशा पद्धतीने चित्र तयार करा  

  • सोप्या पद्धतीने फुलपाखरांचे चित्र काढा व रंगवा
  • सोप्या पद्धतीने गुलाबाचे चित्र काढा व रंगवा