♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता १ ली विषय – इंग्रजी 4.2 The Game of Addition page no 31

इयत्ता  १ ली     विषय  –   इंग्रजी   4.2 The Game of Addition    page no  31 

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक 31    वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.                                            

व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे खालील संवादाचे पुन्हा-पुन्हा वाचन करा व त्याप्रमाणे म्हणण्याचा प्रयत्न करा

खालील संवादाचे मोठ्याने वाचन करा व आपल्या वहीत लिहा 

  • How to draw ship सोप्या पद्धतीने जहाजाचे चित्र काढा व रंगवा