♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ८ वी विषय- विज्ञान 6. द्रव्याचे संघटन page no 44 ते 46

इयत्ता   ८ वी  विषय-    विज्ञान 6. द्रव्याचे संघटन  page no   44 ते 46 

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  44 ते 46     वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा .

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी खालील अभ्यास 

6. Composition of matter

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.