♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ७ वी विषय- विज्ञान 8. स्थितिक विद्युत page no 51 to 55

इयत्ता ७  वी   विषय- विज्ञान  8. स्थितिक विद्युत   page no   51 to 55

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक     वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा .

१  वस्तू उदासीन असते असे आपण जेव्हा म्हणतो   ?

 उत्तर :- ……………………………………

२   प्रतिकर्षण कशाला म्हणतात   ? 

 उत्तर :- ……………………………………

३  आकर्षण कशाला म्हणतात  ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

४ सर्व पदार्थ कशाचे बनलेले असतात    ? .

 उत्तर :- ……………………………………

५.घर्षण विद्युत कशाला म्हणतात     ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

६.  सुवर्णपत्र विद्युतदर्शी या विषयी माहिती लिहा   ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

७.  वीजे  मुळे कोणकोणते फायदे होतात   ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

यापुढील घटकावर आधारित प्रश्न आपण पुढील भागात पहाणार आहोत 

8. Static Electricity

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. 

Write the answers to the following questions in your notebook.

1 When do we say that an object is neutral, ?

 Answer: – …………………………….

2 What is called repulsion?

 Answer: – …………………………….

3 What is attraction? .

 Answer: – ………………………………… …

4 What are all substances made of? .

 Answer: – .. ……………………………..

5. What is frictional electricity called? .

 Answer: – …………………………….

6. Write information about Gold leaf electroscope ? .

 Answer: – …………………………….

7. What are the benefits of electricity? .

 Answer: – …………………………….

We will look at the next section based on the following questions

  • सोप्या पद्धतीने कागदापासून आकर्षक पेपर बॉक्स तयार करणे

  • सोप्या पद्धतीने कागदाचे टोमॅटो टॉय बनवा