♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ६ वी विषय- विज्ञान ७. पोषण आणि आहार page no 53-54

  • इयत्ता  ६ वी   विषय-  विज्ञान   ७. पोषण आणि आहार    page no  53-54 

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   53-54    वरील आहेत 

(सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे )

   खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा .

स्वाध्याय सोडवण्यासाठी खालील व्हिडिओ पहा

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास 

7. Nutrition and Diet

 खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. 

To solve exercise watch this video 

  • कोरोना व्हायरस विषयी जनजागृती चे पोस्टर सोप्या पद्धतीने काढा व रंगवा

  • Trikonasan | त्रिकोणासन