♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ८ वी विषय- ६ स्वातंत्र्य चळवळीच्या युगास प्रारंभ page no 28 – 30

इयत्ता ८ वी    विषय- ६  स्वातंत्र्य चळवळीच्या युगास प्रारंभ       page no   २८ ते ३०

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक२८ ते ३०     वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा .

  • सोप्या पद्धतीने मुलाचे पेन्सिल स्केच काढा 

  • नमस्कार माझा हा ज्ञानमंदिरा शालेय प्रार्थना MP3