♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

3 rd Maths Online Test

Part 2
10Addition by Carrying OverClick here
11Subtraction by BorrowingClick here
12MultiplicationClick here
13DivisionClick here
14Measuring of timeClick here
15The CalendarClick here
16FractionClick here
17Handling dataClick here

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.

Leave a comment