♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

३ री गणित Online Test

विभाग दुसरा
9बेरीज हातच्याचीयेथे क्लिक करा
10वजाबाकी हातच्याचीयेथे क्लिक करा
11गुणाकारयेथे क्लिक करा
12दोन अंकांना एका अंकाने गुणणेयेथे क्लिक करा
13भागाकारयेथे क्लिक करा
14काल मापनयेथे क्लिक करा
15कालमापन ( सराव)येथे क्लिक करा

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.

Leave a comment