♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 2 री आजचा सेतू अभ्यास दिवस 34


विद्यार्थ्यांनी खालील सर्व विषयाचा अभ्यास पूर्ण करावा

1. विषय – मराठी

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी

2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी

3. विषय – इंग्रजी

सेतू अभ्यास विषय इंग्रजी याचा अभ्यास करण्यासाठीLeave a comment