♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 2 री आजचा सेतू अभ्यास दिवस 34

इ 2 री   आजचा सेतू अभ्यास दिवस 34

विषय  – इंग्रजी आजचा सेतू अभ्यास

Activity : 34

Instructions for students:

  1. दिलेल्या कृती तुमच्या शिक्षकांकडून/पालकांकडून/सुलभककिडून समजून घ्या व करा.
  2. सुचनेप्रमाणे / सांगीतल्या प्रमाणे सराव करा.
  3. विविध आकरांची नावे सांगा, ओळखा.
  4. त्याच आकारांना काढावे तशी इंग्रजी अक्षरे शोधा.
  5. अक्षरांचे वाचन / उच्चारण शिक्षकांच्या मागाहून करा.
  6. रंगभरा – आकृत्याकाढा आकार गिरवा.
  7. आकारांचे खेळ मित्रांशी / पालकांशी/शिक्षकांसह खेळा.
  8. इंग्रजी अक्षरांचे सुलेखन करा..

Draw the picture of birthday boy by using following shapes. (वाढदिवस असणाऱ्या मित्राचे चित्र

काढा.)

Let’s try now ……. (चला सुरुवात करूया)