♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता १ ली विषय- मराठी लिहूया वाचूया page no 39

इयत्ता  १ ली  विषय- मराठी लिहूया  वाचूया  page no 39  

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक 39    वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. 

व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे खालील रिकाम्या जागा पूर्ण करा आपल्या वहीत लिहा 

  • सोप्या पद्धतीने फुलपाखराचे चित्र 

  • सोप्या पद्धतीने डॉल्फिन चे चित्र