♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

पुनर्रचित सेतू अभ्यास आठवी – दिवस दुसरा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास आठवी – दिवस दुसरा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

प्रश्न

उत्तर:- ……………………………………………………………………

 विषय –  गणित 

 विषय –  इंग्रजी 

विषय -विज्ञान 

विषय –  इतिहास ना.शास्त्र 

अ) महाराष्ट्रात कोणत्या स्थानिक घराण्याची सत्ता होती ?

क) भारतावर तुर्कांची आक्रमक कधी झाले ?

ब ) सिंध प्रांतावर कोणी स्वारी केली ?

ड) योग्य निष्कर्ष लिहा .

उत्तरे लिहा. 

1) मध्ययुगीन कालखंडात राजकीय बद्दल कसा घडत गेला ते स्पष्ट करा ?

2) महाराणा प्रताप यांनी अकबरा बरोबर अखेर पर्यंत कसा संघर्ष केला ते लिहा ?