♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

पुनर्रचित सेतू अभ्यास सातवी – दिवस तिसरा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास सातवी – दिवस तिसरा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

प्रश्न

उत्तर:- ……………………………………………………………………

(शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना चित्राचे निरीक्षण करायला सांगावे. उदा. रेल्वेस्थानकावर / बस स्थानकावर आपल्या मित्राला सोडायला आले असल्यास काय अनुभवायला आले ते लिहायला सांगावे.)

(शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांना बोलते करावे, विचारप्रवृत्त करावे. आपले विचार खालील विविध मुद्द्यांवर लिहण्याचा सराव द्यावा.)

रेल्वेस्थानक परिसरात ऐकू येणाऱ्या दिसणाऱ्या जाहिराती

फेरीवाले व प्रवाश्यांची लगबग

मित्राला निरोप देतानांचे संभाषण

सूर्य सुट्टीवर गेला तर… या विषयावर विद्यार्थ्यांना कल्पना करून विचार लिहा. 

 विषय –  गणित 

 विषय –  इंग्रजी 

विषय -विज्ञान 

कृतिपत्रिका : 03

समजून घेऊ या : वनस्पतींची रचना, वनस्पतींचे वर्गीकरण ‘

संदर्भ : इयत्ता सहावी प्रकरण 3- सजीवांतील विविधता आणि वर्गीकरण

सराव करू या :

1) आमच्यात वेगळा कोण ? त्याला गोल करा.

अ) वड, आंबा, गुलाब, चिंच

ब) गाजर, मुळा, बीट, नारळ

2) तुमच्या परिसरातील संयुक्त पान असणाऱ्या विविध वनस्पतींची नावे लिहा.

3) काकडीच्या वेलीला स्प्रिंगसारखे धागे असतात. त्यांचा काय उपयोग होत असेल ?

4) तुम्हाला माहिती असणारे वनस्पतींचे विविध उपयोग लिहा.

 

 विषय –  इतिहास ना.शास्त्र 

 विषय –  भूगोल 

पहिले काही बाबी आठवूया !

1) आपल्याला जिवंत राहण्याकरिता पाणी व अन्न या पेक्षाही अधिक महत्वाचे काय आहे ?

2) उन्हाळा, पावसाळा व हिवाळा यामध्ये काय फरक असतो?