♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

पुनर्रचित सेतू अभ्यास सातवी – दिवस बारावा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास सातवी – दिवस बारावा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

 विषय –  गणित 

 विषय –  इंग्रजी 

विषय -विज्ञान 

कृतिपत्रिका क्रमांक – 12

संकल्पना : साधी यंत्रे, गुंतागुंतीची यंत्रे, साधी यंत्रे उतरण, पाचर संदर्भ : इयत्ता 6 वी प्रकरण 12- साधी यंत्रे उतरण, पाचर

अध्ययन निष्पत्ती : 06. 72.09 परिसरातील साहित्य वापरून प्रारूपे तयार करतात व त्यांचे कार्य स्पष्ट करतात.

 विषय –  इतिहास ना.शास्त्र 

पहिले काही बाबी आठवूयात:

१) कलिंगच्या युद्धाचे सम्राट अशोकावर कोणते परिणाम झाले?

उत्तर :

२) सिकंदरच्या स्वारीचे भारतावर कोणते परिणाम झाले?

उत्तर:

(३) मौर्य कालीन राज्य व्यवस्थेची माहिती लिहा.

उत्तर :

(४) मौर्य कालीन लोकजीवना विषयी माहिती लिहा.

उत्तर :

१) पानिपतच्या लढाईचे वर्णन तुमच्या शब्दात लिहा.

उत्तर:

२) पानिपतच्या लढाईचे स्वराज्यावर झालेले परिणाम कोणते?

उत्तर :

(३) पानिपतच्या युद्धात मराठ्यांचा पराभव का झाला?

उत्तर

४) मराठी सत्तेच्या वर्चस्वाची पुनःस्थापना कोणी केली ?

उत्तर :

१) वरील कृती केल्यावर तुला पाठ क्र. वा राष्ट्र रक्षक मराठे या संदर्भात काय समजले ते थोडक्यात लिहा ११..

उत्तर

 विषय –  भूगोल