♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

पुनर्रचित सेतू अभ्यास सहावी – दिवस अकरावा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास सहावी – दिवस अकरावा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

 विषय –  गणित 

आव्हान कोपरा –

खालील उदाहरणे सोडव.

1) संदेशला 27, 459 रुपयांचा एक लॅपटॉप घ्यायचा आहे. त्याच्याजवळ 24,575 रुपये आहेत, तर लॅपटॉप घेण्यासाठी त्याला आणखी किती रक्कम लागेल ?

2) पहिल्या वर्षी एका साखर कारखान्यात 26,37,356 पोती साखर तयार झाली, दुसऱ्या वर्षी 34,92,978 पोती साखर तयार झाली. तर कारखान्यात दुसऱ्या वर्षी किती पोती जास्त साखर तयार झाली ?

 विषय –  इंग्रजी 

विषय – परिसर अभ्यास भाग 1

कृतिपत्रिका : 11

समजून घेऊ या: पाण्याचे प्रदूषण, सांडपाणी व विल्हेवाट, पाण्याचे शुद्धीकरण.

संदर्भ : इयत्ता पाचवी पाठ क्रमांक १६ पाणी

 विषय –  परिसर अभ्यास  

करून पाहूयात –

१. तुझ्या घराजवळील दुकानदार किंवा व्यापारी त्याच्या व्यापाराच्या नोंदी कशा करतो याची माहिती मिळव.

२. शक्य असेल तर भाजी मंडईमध्ये लिलाव कसा होतो त्याचे निरीक्षण कर.

आवश्यक साहित्य – विविध देशांच्या लिपी, आंतरजाल, मोबाईल

अध्ययन अनुभव / कृती – इयत्ता : पाचवी, विषय: परिसर अभ्यास २, घटक – ९. स्थिर जीवन आणि नागरी संस्कृती

उपघटक ९.४ पासून पुढे

काय समजले? – वरील घटकातील तुला काय समजले ते थोडक्यात लिही.

या प्रश्नांची उत्तरे शोधू

१. नगरांचा उदय कसा झाला?

उत्तर – …………………………………

२. सांकेतिक खुणा व चिन्हांचे संस्करण का करण्यात आले?

उत्तर – …………………………………

३. प्रत्येक संस्कृतीची लिपी कशी तयार झाली?

उत्तर – ………………………………..

४. शासनव्यवस्थेचे अधिकार कोणाकडे गेले?

उत्तर – ………………………………..