♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

पुनर्रचित सेतू अभ्यास पाचवी- दिवस आठवा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास पाचवी- दिवस आठवा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

कल्पक होऊ या

शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना पुढील विषयांचे सादरीकरण करण्यास सांगावे.

१) तुमच्या मित्रांचा एक गट बनवून सामाजिक विषयावर छानसे नाट्यीकरण करा.

उदा. १) वृक्षारोपण 

२) पाण्याची बचत 

३) व्यायामाचे महत्त्व 

२) तुम्हाला कोणकोणत्या समस्या येतात व त्या तुम्ही कशा सोडवता याविषयी छोटेसे नाट्यीकरण करा.

 विषय –  गणित 

 विषय –  इंग्रजी 

Practice:

✓ Facilitator makes pairs and guides them to conduct the activity with their partners.

✓ Students have to use their own name and tell about themselves.

✓ Students can make use of words given in the brackets too.

Extension Activity/ Parallel Activity/ Reinforcement :

✓ Facilitator makes two groups of students and organizes one competition.

✓ Students have to memoriseand enact the dialogues. One who makes less mistakes is the winner

विषय – परिसर अभ्यास भाग 1

कृतिपत्रिका : 08

समजून घेऊया : शेतीतील कामे, अन्नाची नासाडी टाळणे.

संदर्भ : इयत्ता चौथी प्रकरण ८, मोलाचे अन्न

अध्ययन निष्पत्ती : स्त्रोतापासून ते घरापर्यंत जीवनाश्यक वस्तूंच्या निर्मिती आणि प्राप्तीची प्रक्रिया विशद करतात. (उदा. अन्न, पाणी, वस्त्र)

 विषय –  परिसर अभ्यास  

उत्तरे सांगा. १) रायरेश्वराचे देवालय कोठे आहे?

२) रायरेश्वराच्या देवालयात शिवराय शेवटी निश्चयाने काय बोलले?

३) जिजाबाईना कोणता विश्वास वाटू लागला?

स्वराज्यस्थापनेची प्रतिज्ञा :- हा पाठ्यांश शिवछत्रपती ( परिसर अभ्यास भाग -२) या पाठ्यपुस्तकात पान क्र. २१ ते

२४ वर आहे. या प्रश्नांची उत्तरे शोधू