♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

पुनर्रचित सेतू अभ्यास चौथी – दिवस आठवा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास चौथी – दिवस आठवा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

 विषय –  गणित 

 विषय –  इंग्रजी 

विषय – परिसर अभ्यास भाग 1

कृतिपत्रिका : 08

समजून घेऊ या : पाण्याचे स्त्रोत

संदर्भ : पाठ 9, पाणी नक्की कोठून येते ?

विषय – परिसर अभ्यास 

करून पाहूयात

1. गावातील घर, पोशाख, वाहने यादी करा

……………………………….

2. शहरात असणारे घर, पोशाख, वाहने यांची यादी करा

……………………………….

3. शहर व गाव यांतील फरक जाणा

अध्ययन अनुभव –

आपल्यापैकी बहुतेक जण शहरात राहतात तर काही जण गावात राहत असतात तरीही दोन्हींमधील फरक सर्व विद्यार्थ्यांना माहीतच आहे. 

१. शहरातील वाहने पहा. 

२. गावातील वाहने पहा. 

३. उद्योग पहा. शहरात असणारे

४. शहरात असणाऱ्या सुविधा व गावात असणाऱ्या सुविधा यांची यादी करा काय समजले? – वरील अध्ययन अनुभवातून तुला काय समजले ? काय शिकण्यास मिळाले ते लिहा

या प्रश्नांची उत्तरे शोधू –

 १. सर्व व्यक्तींचा पोशाख सारखा असतो का? 

……………………………………

२. आपल्याला शहरात राहायला आवडते की खेड्यात, गावात राहायला होते ?

……………………………………