♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

पुनर्रचित सेतू अभ्यास पाचवी – दिवस बारावा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास पाचवी – दिवस बारावा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास पाचवी – दिवस बारावा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

 विषय –  गणित 

 विषय –  इंग्रजी 

विषय -परिसर अभ्यास भाग 1

कृतिपत्रिका : 12

Highlight

Erase

समजून घेऊया : घरगुती उपचार, आरोग्य सेवा

संदर्भ : इयत्ता चौथी, प्रकरण 12, छोटे आजार आणि घरगुती उपचार

अध्ययन निष्पत्तीः निरीक्षणे / अनुभव / माहितीची विभिन्न प्रकारांनी नोंद ठेवतात, आरोग्य रक्षण करण्यासाठी उपाय समजून घेतात. आरोग्य सेवांची माहिती सांगतात.

सराव करूया :

प्र.1 ) पुढील प्रसंगी तुम्ही काय कराल?

उत्तर – ……………………………………….

अ) रविवार सुट्टीचा दिवस होता. सर्व दवाखाने बंद होते. बबनच्या शरीराचा ताप कमी होत नव्हता.

उत्तर – ……………………………………….

ब) मैदानात खेळताना सोनम खाली पडली. तिच्या हाताला दुखापत झाली आहे.

उत्तर – ……………………………………….

प्र. 2) तुम्ही अनुभवलेल्या कोणत्याही आजाराचे व त्यावर केलेल्या उपायांचे थोडक्यात वर्णन करा.

उत्तर – ……………………………………….

प्र. 3) तुमच्या शाळेत असलेल्या प्रथमोपचार पेटीतील कोणत्याही चार साहित्यांची नावे लिहा.

उत्तर – ……………………………………….

प्र. 4) पावसाळ्यात पाणी उकळून पिण्याचा सल्ला का दिला जातो ?

उत्तर – ……………………………………….

 विषय –  परिसर अभ्यास  

या प्रश्नांची उत्तरे शोधू

१) शिवरायांनी पन्हाळगडाच्या वेढ्यातून सुटका करून घेण्यासाठी सिद्धीला कोणता निरोप पाठवला?

उत्तर :………………………………

२) सिद्धी जौहर का चवताळला?

उत्तर :……………………………..

३) बाजीप्रभूने शत्रूला घोडखिंडीत रोखण्यासाठी कोणती योजना आखली?

उत्तर :……………………………..

उपक्रम- शिवरायांच्या सेवेमधील स्वामीनिष्ठ सेवकांची यादी करा.

उत्तर :……………………………..