♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

पुनर्रचित सेतू अभ्यास पाचवी – दिवस दहावा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास पाचवी – दिवस दहावा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

 विषय –  गणित 

 विषय –  इंग्रजी 

विषय -परिसर अभ्यास भाग 1

कृतिपत्रिका : 10

समजून घेऊया : धागे प्रकार, वस्त्रातील विविधता संदर्भ : इयत्ता चौथी, प्रकरण 10 वस्त्र

(उदा. अन्न, पाणी, वस्त्र)

अध्ययन निष्पत्ती : 1) स्रोतापासून ते घरापर्यंत जीवनाश्यक वस्तूंच्या निर्मिती आणि प्राप्तीची प्रक्रिया विशद करतात. 2) भौगोलिक व सांस्कृतिक कारणामुळे वस्त्रांमधील विविधता सांगतात.

अ) चित्रातील स्त्री कोणत्या प्रकारच्या धाग्यांपासून वस्त्र विणत असेल ?

उत्तर:–…………………………………. 

ब) तिने विणलेल्या वस्त्राचा वापर प्रामुख्याने कोणत्या ऋतूत केला जातो ?

उत्तर:–…………………………………. 

2) महाराष्ट्रात वस्त्रांमधील विविधता कोणत्या कारणांमुळे दिसून येते ?

उत्तर:–…………………………………. 

 विषय –  परिसर अभ्यास