♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

पुनर्रचित सेतू अभ्यास पाचवी- दिवस पहिला | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास पाचवी- दिवस पहिला | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास पाचवी – दिवस पहिला | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

प्रश्न

उत्तर:- ……………………………………………………………………

सक्षम बनू या

शिक्षकांनी अधिक दृढीकरणासाठी विद्यार्थ्यांना आणखी एक गोष्ट सांगावी. गोष्ट ऐकून गोष्टीवर आधारित प्रश्न कसे तयार करावेत हे समजून सांगावे. त्याचबरोबर शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना गोष्टीवर आधारित विद्यार्थ्यांना सुचलेले प्रश्न इतरांना विचारण्यास सांगावे.

उदा. १) ह्या गोष्टीतून तुम्हाला कोणता बोध मिळाला ? २) गोष्टीतील कोणते पात्र तुम्हाला सर्वात जास्त आवडले ?

+ सराव करू या

शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीची गोष्ट सांगण्याची संधी द्यावी. इतर विद्यार्थ्यांना गोष्टीवर आधारित प्रश्न विचारण्यास सांगावे.

+ कल्पक होऊ या

शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांकडून पुढील कृती करून घ्याव्यात.

हुशारी, धाडसीपणा, लोभी, प्रामाणिकपणा, अशा प्रकारे वेगवेगळ्या बोध देणाऱ्या गोष्टी शोधून त्यांचे वाचन करा व त्या इतरांना सांगा. गोष्ट वाचल्यानंतर त्यातील कोणते गुण आपल्याला आत्मसात करणे गरजेचे आहे असे तुम्हाला वाटत

 विषय –  गणित 

 विषय –  इंग्रजी 

विषय -विज्ञान / परिसर अभ्यास भाग 1

 

विषय –  परिसर अभ्यास 2