♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

पुनर्रचित सेतू अभ्यास चौथी – दिवस अकरावा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास चौथी – दिवस अकरावा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

 विषय –  गणित 

 विषय –  इंग्रजी 

विषय –  परिसर अभ्यास भाग 1

कृतिपत्रिका : 11

समजून घेऊ या : पाण्याचे गुणधर्म 2

संदर्भ : इ. 3री, पाठ 10 पाण्याविषयी थोडी माहिती

अध्ययन निष्पत्ती : विविध वयोगटातील लोकांच्या, प्राण्यांच्या, पक्ष्यांच्या, अन्नाच्या गरजा, अन्न आणि पाण्याची उपलब्धता आणि परिसरातील, घरातील पाण्याच्या उपयोगाच्या वर्णन करू शकतो.

सराव करू या :

1. उतारावरच्या रस्त्यावरून बादलीभर पाणी नेत असताना नेहाकडून बादली पडली तर काय होईल?

उत्तर – ………………………………..

2. पाण्यात विरघळणाऱ्या कोणत्याही तीन पदार्थांची नावे लिही.

उत्तर – ………………………………..

3. पाण्यामध्ये गूळ टाकून चमच्याने ते ढवळले तर पाणी गोड का लागते ?

उत्तर – ………………………………..

4. पाण्याच्या अवस्था किती व कोणत्या आहेत?

उत्तर – ………………………………..

 विषय –  परिसर अभ्यास  

कृतिपत्रिका : 12

समजून घेऊ या हवेची गरज

संदर्भ : इ.3री, पाठ ॥ आपली हवेची गरज

अध्ययन निष्पत्ती : विविध वयोगटातील लोकांच्या, प्राण्यांच्या, पक्ष्यांच्या, अन्नाच्या गरजा, अन्न आणि पाण्याची उपलब्धता आणि परिसरातील, घरातील पाण्याच्या उपयोगाच्या वर्णन करू शकतो.

सराव करू या :

1. खूप खेळल्यावर किंवा काम केल्यावर आपण जोरजोरात श्वास घेतो, असे का होत असेल ?

उत्तर – ……………………………………….

2. बेडूक पाण्यात व जमिनीवर दोन्ही ठिकाणी राहतो, मग तो हवा शरीरात कशी घेत असेल ?

उत्तर – ……………………………………….

3. प्राण्यांप्रमाणेच झाडांना ही हवेची गरज असते का ? झाडांना हवेची गरज कशासाठी लागत असेल ?

उत्तर – ……………………………………….