♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

पुनर्रचित सेतू अभ्यास दुसरी – दिवस दुसरा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास दुसरी – दिवस दुसरा| Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास दुसरी – दिवस दुसरा| Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

प्रश्न – तुमच्या हाताने तुम्ही कोणकोणती कामे करता ते सांगा.

उत्तर:- ……………………………………………………………………

 विषय –  गणित 

सोडवून पाहू

तू पाहिलेल्या दोन चाकी वाहनांची नावे सांग :

तु पाहिलेल्या तीन चाकी वाहनाचे नावे सांग : –

तु पाहिलेल्या चार चाकी वाहनांची नावे सांग :

तुला माहीत असल्यास प्रमुख दिशांची नावे सांग : –

१ ते ५ अंकांचा लेखनाचा सराव :

 विषय –  इंग्रजी 

Listen and say 

Practice: Look and say the names of pictures. Drill each object with proper pronunciation