♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

पुनर्रचित सेतू अभ्यास दुसरी – दिवस सतरा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास दुसरी – दिवस सतरा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

जाणून घेऊ या :

शिक्षकांनी पाठ्यपुस्तकातील इयत्ता दुसरी पृ. क्र. ६. वरील लोभी कुत्रा हा पाठ उघडावा. विद्यार्थ्याना चित्रांचे निरीक्षण करावयास सांगावे. लोभी कुत्रा या चित्र कथेमध्ये पाच घटनाक्रम दिलेले आहेत. शेवटच्या सहाव्या घटनेची जागा रिकामी ठेवली आहे. विद्यार्थ्यांना चित्रांचे निरीक्षण करावे. चित्रांचा क्रम निश्चित करावा. त्यातील घटना स्वतःच्या शब्दात सांगावी आणि शेवटी काय घडले असेल यावर चर्चा करावी.

• गोष्ट विद्यार्थ्यांनीच पूर्ण करावी. विद्यार्थी कुठे अडल्यास सुलभकाने मदत करावी.

सक्षम बनू या :

शिक्षकाने स्वतः चित्र गप्पांमध्ये विद्यार्थ्यामध्ये सहभाग घेऊन मार्गदर्शन करावे. विद्यार्थ्यांना बोलण्यास प्रवृत्त करावे. गोष्ट पूर्ण करून सांगण्याचा सराव द्यावा.

भाषा पेटीतील हुशार कावळा” या चित्र कार्डाचा वापर करून अधिक सराव करून घ्यावा.

+ चला सराव करूया :

शिक्षक याप्रमाणे इतर चित्र कथांचे नियोजन करून चित्र निरीक्षण घेऊन विद्यार्थास

बोलण्यास प्रवृत्त करतील.

4 कल्पक होऊ या :

दुसरी एखादी कथा पाहून त्यातील घटना क्रम सांग.

 विषय –  गणित 

 विषय –  इंग्रजी