♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 8 वी सेतू अभ्यास दिवस 34

इ 8 वी  सेतू  अभ्यास दिवस 34

विषय  – गणित 


सोडवून पाहू

1) एका काटकोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ 49 चौ. एकक असून काटकोन करणारी एक बाजू 14 एकक असल्यास काटकोन करणारी दुसरी बाजू किती लांबीची असेल?

2) एका आयताचे क्षेत्रफळ 100 चौ. एकक असल्यास कर्णामुळे तयार झालेल्या दोन काटकोन त्रिकोणांचे प्रत्येकी क्षेत्रफळ किती असेल ? कशावरून?


3. विषय – इंग्रजी

सेतू अभ्यास विषय इंग्रजी याचा अभ्यास करण्यासाठी