♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 8 वी सेतू अभ्यास दिवस 33

इ 8 वी  सेतू  अभ्यास दिवस 33

विषय  – गणित 1) एका आयताचे क्षेत्रफळ 162 चौसेमी आहे. त्याची लांबी 18 सेमी असेल तर आयताचे क्षेत्रफळ किती ?

2) एका चौरसाची बाजूची लांबी दुप्पट केली तर त्याचे क्षेत्रफळ मूळ चौरसाच्या क्षेत्रफळाच्या किती पट होईल ?
3. विषय – इंग्रजी

सेतू अभ्यास विषय इंग्रजी याचा अभ्यास करण्यासाठी