♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 6 वी सेतू अभ्यास दिवस ११

इ   6 वी  सेतू  अभ्यास दिवस  ११

विषय  – गणित 

बेरीज करा.

(1) 42,311+65,36,624

(2) 3,17,529+8,04,613

(3) 12,42,746 +4,83,748

(4) 24,12,636 +23,19,058

(5) 2,654 +71,209 +5,03,789

(6) 29+726+51,36,274

(7) 14,02,649+ 524+28,13,749

(8) 23,45,678 +9,87,654

(9) 22 +6,047 +3,84,527

(10) 2,345+65,432 +76,54,369

खालील उदाहरणे सोडवा.

1. एका निवडणुकीत 13,47,048 स्त्रियांनी व 14,29,638 पुरुषांनी मतदान केले, तर एकूण मतदान किती

झाले ?

2. सहा अंकी सर्वांत मोठी संख्या व सहा अंकी सर्वांत लहान संख्या यांची बेरीज किती येईल ? 

3. सुरेखाताईंनी 8,07,957 रुपयांचा ट्रॅक्टर व 32,609 रुपयांचे मळणीयंत्र खरेदी केले, तर त्यांनी एकूण किती रुपये खर्च केले ?

4. एका गिरणीत मागील वर्षी 17,24,938 मीटर कापड तयार झाले. यावर्षी 23,47,056 मीटर कापड तयार झाले, तर दोन्ही वर्षांत मिळून किती कापड तयार झाले ?

5. राज्यशासनाने शाळांना 34,62,940 रुपयांचे संगणक व 3,26,578 रुपयांचे दूरदर्शनसंच दिले, तर शासनाने एकूण किती रुपयांचे साहित्य दिले ?


3. विषय – इंग्रजी

सेतू अभ्यास विषय इंग्रजी याचा अभ्यास करण्यासाठी