♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 5 वी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 40

इ 5 वी   आजचा सेतू अभ्यास दिवस 40

विषय  – गणित आजचा सेतू अभ्यास

सोडवून पाहू….

योग्य पर्याय निवड व चौकटीत लिही.

१. शिवांशने शर्ट शिवण्यासाठी २ मीटर ४० सेंटीमीटर कापड दुकानातून आणले तर त्याने किती सेंटीमीटर कापड आणले ?

१) २४०० सेमी २) २४० सेमी ३) २४ सेमी ४) २४० मी

२. एका भांड्यात ५० मिली पाणी आहे ५ मिली च्या मापाने बादलीतून सर्व पाणी बाहेर काढायचे असल्यास किती वेळा पाणी बाहेर काढावे लागेल ?

१) दहा

२)पाच

३)पन्नास

४)एक

३. पुढीलपैकी चुकीचे विधान कोणते ते ओळख.

१) ५१२ सेंटीमीटर मध्ये ५०० सेमी व १२ सेमी आहे.

२) ५१२ सेंटीमीटर मध्ये ५ मीटर व १२ सेमी आहे.

३) ५१२ सेंटीमीटर मध्ये ४०० सेमी व १०० सेमी व १२ सेमी आहे.

४) ५१२ सेंटीमीटर मध्ये ५ किलोमीटर १२ सेमी आहे.


3. विषय – इंग्रजी

सेतू अभ्यास विषय इंग्रजी याचा अभ्यास करण्यासाठी