♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 5 वी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 40

इ 5 वी    आजचा सेतू अभ्यास दिवस 40

विषय  – इंग्रजी आजचा सेतू अभ्यास


खालील व्हिडिओ पहा

खालील चित्राच्या जागी योग्य शब्द  वापरून मोठ्याने वाचन करा व आपल्या वहीत  खालील परिच्छेद लिहा  पॅरेग्राफ  लिहा
4. विषय – परिसर अभ्यास / विज्ञान कृतिपत्रिका

सेतू अभ्यास विषय परिसर अभ्यास  / विज्ञान कृतिपत्रिका याचा अभ्यास करण्यासाठी