♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 4 थी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 32

इ 4 थी  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 32

विषय  – गणित आजचा सेतू अभ्यास


सोडवून / करून पाहू…

+ खालील घड्याळांची माहिती करून घे व त्यांच्या वेगळेपणाविषयी किमान दोन-दोन वाक्य लिही.

* मोबाइलमधील घड्याळ

* स्वयंचलित घड्याळ

* वाळूचे घड्याळ

* गजराचे/चावीचे घड्याळ

* लंबकाचे घड्याळ

* शर्यतीच्या वेळी पंच वापरतात ते घड्याळ (स्टॉप वॉच)

* सावलीचे घड्याळ

पुठठयाचे घड्याळ तयार कर व त्यावर घड्याळ वाचनाचा सराव कर.


3. विषय – इंग्रजी

सेतू अभ्यास विषय इंग्रजी याचा अभ्यास करण्यासाठी