♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 2 री आजचा सेतू अभ्यास दिवस 35

इ 2 री  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 35

विषय  – गणित आजचा सेतू अभ्यास


घरातील मोठ्या माणसांची मदत घेऊन घरातील वस्तू निवड त्यांची लांबी किती काड्या भरते ते लिही.

उदा पट्टी ,पुस्तक ,कंपास ,दप्तर ,वही, चमचा


3. विषय – इंग्रजी

सेतू अभ्यास विषय इंग्रजी याचा अभ्यास करण्यासाठी