♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 2 री आजचा सेतू अभ्यास दिवस 35

इ 2 री   आजचा सेतू अभ्यास दिवस 35

विषय  – इंग्रजी आजचा सेतू अभ्यास

Identifies shapes / sizes Activity : 35

Instructions for students:

Try to tell the shapes those you know. (तुम्हाला माहित असलेले आकार सांगा)

Identify the shapes from your surrounding. (तुमच्या परिसरात असणारया आकारांची नावे सांगा)

Listen carefully and color the shapes. (काळजीपूर्वक ऐकून आकार रंगवा)

Practice the given activity. (दिलेले कृतीचा सराव करा)

Solve parallel activity. (दिलेल्या समांतर कृतीचा सराव करा)

Learning Activity:

Draw A diagram of a Tree.

Paste different Shapes on the tree diagram and Colour the Shapes.’