♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 7 वी सेतू अभ्यास दिवस 40

इ 7 वी  सेतू अभ्यास दिवस 40

विषय  – मराठी 

(शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना चित्राचे निरीक्षण करायला सांगावे. दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून आपण कोणती काळजी घ्यावी हे लिहायला सांगावे.)

• मी कृषिमंत्री झालो / झाले तर… कल्पना करा. तुम्ही शेतकऱ्यांना कोणकोणत्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणार? आपले विचार लिहून काढा.


2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी