♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 3 री आजचा सेतू अभ्यास दिवस 35

इ 3 री  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 35

विषय  – मराठी आजचा सेतू अभ्यास

अनुवाचन

खालील व्हिडिओमध्ये पाहून यामध्ये वाचन केल्याप्रमाणे आपण सुद्धा मोठ्याने वाचन करावे

कल्पक होऊ या.

● विद्यार्थ्यांनी पुढील कृती कराव्यात.

● तुम्हाला आवडलेली गोष्ट मोठ्याने वाचा.

2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी

Leave a comment