♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

सोप्या पद्धतीने निसर्ग चित्र काढा व रंगवा

  • सोप्या पद्धतीने   निसर्ग चित्र  काढा व रंगवा

असे चित्र कसे काढायचे हे शिकण्यासाठी खालील व्हिडिओ पहा

  • सोप्या पद्धतीने पाण्यामध्ये पोहणारे बदक चित्र काढा व रंगवा
  • सोप्या पद्धतीने सशाचे चित्र काढा व रंगवा