♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 6 वी सेतू अभ्यास दिवस १२

इ  6  वी  सेतू अभ्यास दिवस  १२

विषय  – विज्ञान    कृतीपत्रिका 11

इयत्ता पाचवी पाठ क्रमांक १६ – पाणी


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक कराकोणते पदार्थ पाण्यात विरघळतात व कोणते पाण्यात विरघळत नाही त्यांची यादी खालील तक्त्यामध्ये लिहा व पूर्ण करा 

2 खालील आकृतीत दाखवलेल्या जलशुद्धीकरणाचीच्या साध्या प्रक्रियेची कृती लिहा व आकृती नामनिर्देशित करा.


5. विषय – परिसर अभ्यास 2 / इतिहास

सेतू अभ्यास विषय परिसर अभ्यास  २ / इतिहास याचा अभ्यास करण्यासाठी