♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 6 वी सेतू अभ्यास दिवस १२

इ  6  वी  सेतू अभ्यास दिवस  १२

विषय  – इंग्रजी 

Template No: 12
खालील चित्र पहा व त्यामध्ये असलेले  वाक्य मोठ्याने वाचा व ती वाक्य आपल्या वहीत लिहा


4. विषय – परिसर अभ्यास / विज्ञान कृतिपत्रिका

सेतू अभ्यास विषय परिसर अभ्यास  / विज्ञान कृतिपत्रिका याचा अभ्यास करण्यासाठी