♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ ५ वी सेतू अभ्यास दिवस ११

इ   ५  वी  सेतू अभ्यास दिवस  ११

विषय  – परिसर अभ्यास /विज्ञान    कृतीपत्रिका १०

1) चित्र पहा व त्यानुसार प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

अ) चित्रातील स्त्री कोणत्या प्रकारच्या धाग्यांपासून वस्त्र विणत असेल ?

ब) तिने विणलेल्या वस्त्राचा वापर प्रामुख्याने कोणत्या ऋतूत केला जातो ?

2) महाराष्ट्रात वस्त्रांमधील विविधता कोणत्या कारणांमुळे दिसून येते ?

3) भारतातील काही ठिकाणे विशिष्ट प्रकारच्या कापडासाठी प्रसिद्ध आहेत, अशी कोणतीही दोन ठिकाणे व तेथील प्रसिध्द कापड यांची नावे लिहा.

ठिकाण                                      प्रसिद्ध कापड

अ)……………………..              १ ………………..

ब)  ……………………               २…………………

4) पुढील प्रसंगी कोणत्या प्रकारचे कपडे वापरायला हवे असे तुम्हास वाटते ? 

अ) सीमा थंड हवेच्या ठिकाणी सहलीला जात आहे.

उत्तर : ………………………………………….

ब) उन्हाळ्याच्या सुट्टीत रोहन मामाच्या गावी निघाला आहे.

उत्तर : ………………………………………….


5. विषय – परिसर अभ्यास 2 / इतिहास

सेतू अभ्यास विषय परिसर अभ्यास  २ / इतिहास याचा अभ्यास करण्यासाठी