♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ ५ वी सेतू अभ्यास दिवस ११

इ   ५  वी  सेतू अभ्यास दिवस  ११

विषय  – इंग्रजी 

Look at the pictures and find correct meaning from dictionary. खालील चित्र पाहून त्याचे नाव इंग्रजी व मराठी मध्ये लिहा .

उदाहरणार्थ :-


Arrange the words in alphabetical order. खालील शब्द वर्णाक्षरक्रमाने लावा.

Write the missing letters. हरवलेली अक्षरे लिहून शब्द पूर्ण करा.


4. विषय – परिसर अभ्यास / विज्ञान कृतिपत्रिका

सेतू अभ्यास विषय परिसर अभ्यास  / विज्ञान कृतिपत्रिका याचा अभ्यास करण्यासाठी