♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 7 वी सेतू अभ्यास दिवस 40

इ 7 वी  सेतू अभ्यास दिवस 40

विषय  – इतिहास – भूगोल  

पहिले काही बाबी आठवूयात

१) भारतात सोन्याची नाणी पडण्याची सुरुवात कोणत्या राजाने केली?

उत्तर:

२) सम्राट हर्षवर्धनाने कोणती नाटके लिहिली?

उत्तर:

I

३) ईशान्य भारतातील राज्सातांची नवे लिहा.

उत्तर :

४) गुप्त घराण्यातील पहिल्या राजाचे नाव सांगा?

५) सातवाहान घराण्यातील गौतमी पुत्र सतकर्म हा राजा विशेष प्रसिद्ध का होता?

उत्तर:

करुन पाहूयात :

(१) शिवपुर्वकालीन राज्यांची नवे लिहा.

आवश्यक साहित्य : इयत्ता सहावी इतिहास पाठ्यपुस्तक व इंटरनेट

कृती :

१) भारताच्या वायव्य कडील प्रदेशावर कोण कोणत्या राजांनी आक्रमणे केली ?

उत्तर :

२) मुघल सत्तेचा संस्थापक कोण होता?

उत्तर

३) बाबरचा मृत्यू केव्हा झाला?

उत्तर :

४) उदयसिंहाच्या मृत्युनंतर मेवाडच्या गादीवर कोण आले ?

५) उत्तर

• फाय समजले?

वरील कृती केल्यावर तुला पाठ क्र. २ शिवपूर्वकालीन भारत या संदर्भात काय समजले ते

थोडक्यात लिहा I

उत्तर


6. विषय – हिंदी

सेतू अभ्यास विषय हिंदी याचा अभ्यास करण्यासाठी