♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 7 वी सेतू अभ्यास दिवस १२

इ  7  वी  सेतू अभ्यास दिवस  १२

विषय  – इंग्रजी 

eng-setu-

Activity – 12 

Select the first alphabet from your name and make a describing word using that alphabet. 

खालील चित्र पाहून त्याच्याशी वर्णनात्मक शब्द लिहा 

Example: Sumit : Smart 


4. विषय – विज्ञान कृतिपत्रिका

सेतू अभ्यास विषय विज्ञान कृतिपत्रिका याचा अभ्यास करण्यासाठी