♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 5 वी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 36

इ 5 वी  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 36

विषय  – इंग्रजी आजचा सेतू अभ्यास

या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

  1. Sing the poem. कविता म्हणा.
  1. Repeat the poem. . कविता पुन्हा म्हणा.
  1. Sing with action. हावभावयुक्त गायन करा.

 


4. विषय – परिसर अभ्यास / विज्ञान कृतिपत्रिका

सेतू अभ्यास विषय परिसर अभ्यास  / विज्ञान कृतिपत्रिका याचा अभ्यास करण्यासाठी