♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 4 थी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 33

इ 4 थी   आजचा सेतू अभ्यास दिवस 33

विषय  – इंग्रजी आजचा सेतू अभ्यास

Learning Activity :

> Read the dialogue aloud and practice them. ( संवाद मोठ्याने वाचा आणि सराव करा.)

> Use picture cards from the book and practice the dialogue. (पुस्तकात दिलेल्या चित्र कार्डचा वापर करा आणि संवाद सराव करावा. )

> Use different objects and practice the dialogue. ( वेगवेगळ्या वस्तूंचा वापर करा आणि संवाद सराव करा. )


4. विषय – परिसर अभ्यास / विज्ञान कृतिपत्रिका

सेतू अभ्यास विषय परिसर अभ्यास  / विज्ञान कृतिपत्रिका याचा अभ्यास करण्यासाठी