♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

खालील अ व अ‍ॅ असलेली अक्षरे मोठ्याने वाचा व लिहा

खालील अ व अ‍ॅ असलेली अक्षरे मोठ्याने वाचा

खालील अ व अ‍ॅ दाखवलेल्या प्रमाणे वहीत लिहा