♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

खालील क्ष व ज्ञ असलेली अक्षरे मोठ्याने वाचा व लिहा

खालील क्ष व ज्ञ असलेली अक्षरे मोठ्याने वाचा

खालील क्ष व ज्ञ दाखवलेल्या प्रमाणे वहीत लिहा