♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

खालील ऑ व अं असलेली अक्षरे मोठ्याने वाचा व लिहा

खालील ऑ व अं असलेली अक्षरे मोठ्याने वाचा

खालील ऑ व अं दाखवलेल्या प्रमाणे वहीत लिहा