♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

9 वी राज्यशास्त्र e learning Video

अनु क्र    पाठाचे नाव     लिंक
1महायुद्धोत्तर राजकीय घडामोडी   9 वी राज्यशास्त्रयेथे क्लिक करा 
2भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची वाटचाल 9 वी राज्यशास्त्रयेथे क्लिक करा 
3 भारताची सुरक्षा व्यवस्था 9 वी राज्यशास्त्रयेथे क्लिक करा 

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.