♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

9 वी भूगोल e learning Video

अनु क्र     पाठाचे नावलिंक
1वितरणाचे नकाशे 9 वी भूगोलयेथे क्लिक करा 
2अंतर्गत हालचाली 9 वी भूगोलयेथे क्लिक करा 
3बाह्यप्रक्रिया भाग 1 9 वी भूगोलयेथे क्लिक करा 
4बाह्य प्रक्रिया भाग 2 9 वी भूगोलयेथे क्लिक करा 
5वृष्टी 9 वी भूगोलयेथे क्लिक करा 

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.