♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

10 वी गणित भाग १ E learning Video

No.पाठाचे नावView
1दोन चलांतील रेषीय समीकरणे
सरावसंच 1.1येथे क्लिक करा 
सरावसंच 1.2येथे क्लिक करा 
सरावसंच 1.3येथे क्लिक करा 
सरावसंच 1.4येथे क्लिक करा 
सरावसंच 1.5येथे क्लिक करा 

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.

Leave a comment